تغییرات شرکت ها افزایش یا کاهش سرمایه
search
  • تغییرات شرکت ها افزایش یا کاهش سرمایه

افزایش یا کاهش سرمایه

 زمانی که شرکت نیاز به افزایش یا کاهش سرمایه دارد، سهامداران میتوانند با تشکیل مجمع عمومی فوق العاده نسبت به افزایش سرمایه اقدام کنند.

افزایش سرمایه در شرکت سهامی خاصبه چندین صورت انجام میگیرد که عبارتند از:

واریز نقدی: از طریق واریز مبلغ نقدی به حساب شرکت، صورت میگیرد.

 

 زمانی که شرکت نیاز به افزایش یا کاهش سرمایه دارد، سهامداران میتوانند با تشکیل مجمع عمومی فوق العاده نسبت به افزایش سرمایه اقدام کنند.

افزایش سرمایه در شرکت سهامی خاصبه چندین صورت انجام میگیرد که عبارتند از:

واریز نقدی: از طریق واریز مبلغ نقدی به حساب شرکت، صورت میگیرد.

مطالبات: مطالبات به معنای بدهی شرکت به سهامداران میباشد و از طریق افزایش سهام یا مبلغ اسمی، سرمایه شرکت افزایش پیدا میکند( در این روش نیازی به واریز وجود ندارد)

سود انباشته: سود سهام شرکت ها که در بین سهامداران تقسیم نشده و در خود شرکت به عنوان سرمایه گذاری های جدید شرکت ذخیره می شود را سود انباشته می گویند. ( در این روش نیازی به واریز وجود ندارد)

تجدید ارزیابی: در صورتی که به نام شرکت ملک، دستگاه و... وجود داشته باشد میتوان با تایید کارشناس دادگستری، منجر به افزایش سرمایه شود.

افزایش سرمایه در شرکت مسئولیت محدود به صورت اقرار هیئت مدیره میباشد و هیچ گونه نیازی به واریز نمیباشد.

 

 

مرجع های ویژه

نقدی از مشتریان درج نشده است

نوشتن یک نقد

افزایش یا کاهش سرمایه

 زمانی که شرکت نیاز به افزایش یا کاهش سرمایه دارد، سهامداران میتوانند با تشکیل مجمع عمومی فوق العاده نسبت به افزایش سرمایه اقدام کنند.

افزایش سرمایه در شرکت سهامی خاصبه چندین صورت انجام میگیرد که عبارتند از:

واریز نقدی: از طریق واریز مبلغ نقدی به حساب شرکت، صورت میگیرد.

 

نوشتن یک نقد

14 محصول دیگر در همین شاخه همین شاخه: