تغییر آدرس و کدپستی شرکت

برای تغییر مرکز اصلی شرکت بایستی صورتجلسه ای تحت عنوان هیئت مدیره یا مجمع عمومی فوق العاده تشکیل شود و اعضای هیئت مدیره یا سهامدارن موافقت خود را نسبت به انتقال مرکز اصلی با امضای ذیل صورتجلسه، اعلام میکنند.

در صورت عدم اصلاح آدرس شرکت ، آدرس شما در کل کشور به صورت اشتباه نمایش داده خواهد شد و عواقب آن به عهده هییت رییسه شرکت میباشد.

%shop-name%%separator%%category-name%

تغییر آدرس و کدپستی شرکت

متاسفیم برای این مشکل

برای مورد درخواستی دوباره جستجو نمائید