شعبه 1 سرمد ثبت

شعبه 1 سرمد ثبت

بلوار ملت (دیزل آباد) روبروی گمرک پشت اداره ثبت اسناد روبروی پارک پلاک ۲۰ - ثبت سرمد
کد پستی :
5178816771 تبریز
ایران
دوش.
 • 08:00 صبح - 14:30 ظهر
سه.
 • 08:00 صبح - 14:30 ظهر
چها.
 • 08:00 صبح - 14:30 ظهر
پنج.
 • 08:00 صبح - 13:30 ظهر
جمعه
 • تعطیل
شنبه
 • 08:00 صبح - 14:30 ظهر
یک.
 • 08:00 صبح - 14:30 ظهر
شعبه 2 سرمد ثبت

شعبه 2 سرمد ثبت

خیابان تاکسیرانی روبروی اداره قدیم ثبت شرکت ها - ثبت سرمد
کد پستی :
5185747817 تبریز
ایران
دوش.
 • 08:00 صبح - 14:30 ظهر
سه.
 • 08:00 صبح - 14:30 ظهر
چها.
 • 08:00 صبح - 14:30 ظهر
پنج.
 • 08:00 صبح - 13:30 ظهر
جمعه
 • تعطیل
شنبه
 • 08:00 صبح - 14:30 ظهر
یک.
 • 08:00 صبح - 14:30 ظهر
شعبه 3 سرمد ثبت

شعبه 3 سرمد ثبت

بلوار ملت (دیزل آباد) روبروی گمرک خیابان شهید برقی روبروی آپارتمان های اتحاد - ثبت سرمد
کد پستی :
5178816771 تبریز
ایران
دوش.
 • 08:00 صبح - 14:30 ظهر
سه.
 • 08:00 صبح - 14:30 ظهر
چها.
 • 08:00 صبح - 14:30 ظهر
پنج.
 • 08:00 صبح - 13:30 ظهر
جمعه
 • تعطیل
شنبه
 • 08:00 صبح - 14:30 ظهر
یک.
 • 08:00 صبح - 14:30 ظهر