تغییرات شرکت ها نقل و انتقال وراثتی
search
  • تغییرات شرکت ها نقل و انتقال وراثتی

نقل و انتقال وراثتی

در صورتی که  یکی از سهامدارن شرکت فوت شود، برای تعیین تکلیف یا واگذاری سهم متوفی نیاز است تا سهام شخص متوفی به وراث انتقال یابد که برای انتقال سهام باید صورتجلسه تنظیم شود.

در صورتی که سهام به وراث طبق مفاد حصر وراثت انتقال یابد و به شخص دیگری انتقال داده نشود، اخذ مفاصا حساب یا سند صلح  نیاز نیست.

 

 

در صورتی که  یکی از سهامدارن شرکت فوت شود، برای تعیین تکلیف یا واگذاری سهم متوفی نیاز است تا سهام شخص متوفی به وراث انتقال یابد که برای انتقال سهام باید صورتجلسه تنظیم شود.

در صورتی که سهام به وراث طبق مفاد حصر وراثت انتقال یابد و به شخص دیگری انتقال داده نشود، اخذ مفاصا حساب یا سند صلح  نیاز نیست.

 

 

مرجع های ویژه

نقدی از مشتریان درج نشده است

نوشتن یک نقد

نقل و انتقال وراثتی

در صورتی که  یکی از سهامدارن شرکت فوت شود، برای تعیین تکلیف یا واگذاری سهم متوفی نیاز است تا سهام شخص متوفی به وراث انتقال یابد که برای انتقال سهام باید صورتجلسه تنظیم شود.

در صورتی که سهام به وراث طبق مفاد حصر وراثت انتقال یابد و به شخص دیگری انتقال داده نشود، اخذ مفاصا حساب یا سند صلح  نیاز نیست.

 

 

نوشتن یک نقد

14 محصول دیگر در همین شاخه همین شاخه: