تاسیس شرکت تضامنی

این نوع ثبت زمانی اتفاق می افتد که نهاد مربوطه بنا به نوع فعالیت شرکت افراد را ملزم به ثبت شرکت تضامنی نماید. از جمله موضوع فعالیت برای شرکت تضامنی میتوان صرافی را نام برد که برای گرفتن مجوز از بانک مرکزی مجبور به این نوع ثبت شرکت شده است.

تاسیس شرکت تضامنی

یک محصول وجود دارد

نمایش 1 تا 1 از 1 مورد
ثبت شرکت تاسیس شرکت تضامنی
  • جدید

ثبت شرکت

تاسیس شرکت تضامنی

این نوع ثبت زمانی اتفاق می افتد که نهاد مربوطه بنا به نوع فعالیت شرکت افراد را ملزم به ثبت شرکت تضامنی نماید. از جمله موضوع فعالیت برای شرکت تضامنی میتوان صرافی را نام برد که برای گرفتن مجوز از بانک مرکزی مجبور به این نوع ثبت شرکت شده است.

حداقل سرمایه مورد نیاز یک میلیون ریال است.

دست کم نام یکی از شرکا در نام شرکت باید قید شود.