تاسیس شرکت تعاونی

شرکت تعاونی زمانی تاسیس میگردد که یک عده افراد، هدف مشترک برای انجام دادن داشته باشند. حداقل نفرات برای تاسیس 7 نفر میباشد. 3 نفر به عنوان عضو اصلی، دو نفر به عنوان عضو علی البدل  و 2 نفر به عنوان بازرسین شرکت، معرفی میشوند.

تاسیس شرکت تعاونی

یک محصول وجود دارد

نمایش 1 تا 1 از 1 مورد
ثبت شرکت تاسیس شرکت تعاونی
  • جدید

ثبت شرکت

تاسیس شرکت تعاونی

شرکت تعاونی زمانی تاسیس میگردد که یک عده افراد، هدف مشترک برای انجام دادن داشته باشند. حداقل نفرات برای تاسیس 7 نفر میباشد. 3 نفر به عنوان عضو اصلی، دو نفر به عنوان عضو علی البدل  و 2 نفر به عنوان بازرسین شرکت، معرفی میشوند.