تاسیس شرکت سهامی خاص

برای تاسیس شرکت سهامی خاص حداقل نفرات مورد نیاز 5 نفر میباشد که 3 نفر به عنوان سهامدار و اعضا هییت مدیره و دو نفر به عنوان بازرس شرکت انتخاب میشوند. از نظر تعداد سهامدارن هم محدویتی وجود ندارد.

تاسیس شرکت سهامی خاص

یک محصول وجود دارد

نمایش 1 تا 1 از 1 مورد
ثبت شرکت تاسیس شرکت سهامی خاص
  • جدید

ثبت شرکت

تاسیس شرکت سهامی خاص

برای تاسیس شرکت سهامی خاص حداقل نفرات مورد نیاز 5 نفر میباشد که 3 نفر به عنوان سهامدار و اعضا هییت مدیره و دو نفر به عنوان بازرس شرکت انتخاب میشوند. از نظر تعداد سهامدارن هم محدویتی وجود ندارد.

بازرسین شرکت نباید نسبت فامیلی با اعضای هیئت مدیره  داشته باشند.