تاسیس هلدینگ - Holding

شرکت هلدینگ، یک شرکت سهامی است که مالکیت سهام شرکت دیگری را در اختیار دارد. شرکت هلدینگ با خرید بیش از ۵۰ درصد از سهام شرکتهای دیگر که زیرمجموعه آن شمرده میشوند؛ مدیریت شرکتهای زیرمجموعه را بر عهده میگیرد.

تاسیس هلدینگ - Holding

یک محصول وجود دارد

نمایش 1 تا 1 از 1 مورد
ثبت شرکت تاسیس هلدینگ
  • جدید

ثبت شرکت

تاسیس هلدینگ

 شرکت هلدینگ، یک شرکت سهامی است که مالکیت سهام شرکت دیگری را در اختیار دارد. شرکت هلدینگ با خرید بیش از ۵۰ درصد از سهام شرکتهای دیگر که زیرمجموعه آن شمرده میشوند؛ مدیریت شرکتهای زیرمجموعه را بر عهده میگیرد.